Thông báo
Loading...
Nhóm nghiên cứu Kinh tế Chính trị hiện đại

I. Về nhóm nghiên cứu:

- Tên nhóm: Nhóm nghiên cứu Kinh tế Chính trị hiện đại

- Tổ chức: Bộ môn Kinh tế Chính Trị

- Lãnh đạo nhóm: PGS.TS. Phạm Văn Dũng

- Danh sách thành viên:

TT
Học hàm, học vị
Họ và tên
Trách nhiệm
1
PGS.TS
Phạm Văn Dũng

Trưởng nhóm

2
PGS.TS
Mai Thị Thanh Xuân

Thành viên

3
PGS.TS
Lê Danh Tốn

Thành viên

4
PGS.TS
Phan Huy Đường

Thành viên

5
TS.
Trần Quang Tuyến

Thành viên

6
TS.
Trần Đức Hiệp

Thành viên

7
TS.
Nguyễn Thùy Anh

Thành viên

8
TS.
Đinh Văn Thông

Thành viên

9
TS.
Nguyễn Mạnh Hùng

Thành viên

10
TS.
Lê Thị Hồng Điệp

Thành viên

11
TS.
Nguyễn Thị Thu Hoài

Thành viên

12
ThS.
Ngô Đăng Thành

Thành viên

13
ThS.
Lê Vân Anh

Thành viên

14
ThS.
Lã Thị Thanh Bình

Thành viên

15
PGS.TS.
Lê Cao Đoàn

Cố vấn

16
TS.
Đinh Quang Ty

Cố vấn

17
PGS.TS
Tạ Kim Ngọc

Cố vấn

18
TS.
Đoàn Thanh Tịnh

Cố vấn

II. Hoạt động nghiên cứu trong vòng 5 năm qua

1. Danh sách đề tài, dự án nghiên cứu cấp quốc tế, quốc gia, cấp bộ (ĐHQG), cấp trường và khoa

TT

Tên đề tài

Thời gian thực hiện

Tổ chức nhận sản phẩm nghiên cứu

1

Định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước, Chương trình KX 04/07-06/10, Thư ký khoa học

2008-2010

Hội đồng lý luận Trung ương

2

Quản lý nhà nước đối với lao động nước ngoài đến VN làm việc

2010 - 2012
ĐHQGHN
3

Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về các thành phần kinh tế trong thời kỳ đổi mới

2010 - 2012
ĐHQGHN
4

Chính sách quản lý nhà nước về lao động người nước ngoài ở Việt Nam

2011 - 2013
ĐHQGHN
5

Phát triển thị trường giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

2011 - 2013
ĐHQGHN
6

Khoảng cách nghèo và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam hiện nay

2011 - 2012
ĐHQGHN
7

Sự phát triển của các mô hình nhà nước phúc lợi: lịch sử và lý thuyết

2011 - 2012
ĐHQGHN
8

Quản lý nhà nước về giáo dục đại học trong bối cảnh VN gia nhập WTO: Trường hợp nghiên cứu của ĐHQGHN

2011 - 2012
ĐHQGHN
9

Những tiến triển trong quan điểm cải cách kinh tế ở Trung Quốc

2011 - 2012
ĐHQGHN
10

Quy hoạch phát triển: Nghiên cứu tình huống quy hoạch nguồn nhân lực ở Lào Cai

2012 - 2013
ĐHQGHN
11

Quản lý nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ công ích ở Việt Nam

2012 - 2013
ĐHQGHN
12

Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo và Ricardo mới - một số gợi ý cho Việt Nam

2012 - 2013
ĐHQGHN
13

Vai trò của Nhà nước trong phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam

2012 - 2013
ĐHQGHN
14

Lý luận Kinh tế thị trường xã hội và gợi ý chính sách cho Việt Nam

2012 - 2013
ĐHQGHN
15

Hoàn thiện thể chế cho ngành công nghiệp hỗ trợ theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam: trường hợp ngành

2012 - 2014
ĐHQGHN
16

Thể chế kinh tế Việt Nam hiện nay: vấn đề và giải pháp hoàn thiện

2013 - 2014
ĐHQGHN
17

Phụ nữ và quyền lãnh đạo trong các trường đại học công lập ở Việt Nam

2013 - 2014
ĐHQGHN
18

Bất bình đẳng thu nhập ở Singapore và hàm ý chính sách cho Việt Nam

2013 - 2014
ĐHQGHN
19

Ứng dụng khung kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý của văn phòng sở khoa

2013 - 2014
ĐHQGHN

2. Danh sách bài báo quốc tế (ISI); quốc tế (Scopus) và bài báo trong nước, và sách

TT
Báo/sách

Tên tạp chí, tên nhà xuất bản sách

Tác giả/đồng tác giả

Lưu ý

1

Farmland loss and livelihood outcomes: A microeconometric analysis of household surveys in Vietnam

Journal of the Asia Pacific Economy,
19(3), 1-20, 2014
Tran Quang Tuyen, Steven Lim, Michael P Cameron and Vu Van Huong,

ISI (SSCI); Scopus;

Econlit; Econpapers, Repec; Proques; Ebsco; ABDC

2
Exports and profitability: A note from quantile regression approach
Applied Economics Letters,
21(6), 442-445, 2014
Vu Van Huong, Steven Lim, Mark Holmes and Tran Quang Tuyen

ISI (SSCI); Scopus;

Econlit; Econpapers, Recpec; Proquest; Ebsco; ABDC
3

Farmland loss and poverty: Evidence from household survey data in Hanoi's peri-urban areas, Vietnam

The Journal Agris on-line Papers in Economics and Informatics,

4(4), 199 - 209, 2014.

Tran Quang Tuyen, Vu Van Huong

Scopus;

Econpapers, Repec; Proquest; Ebsco
4

Livelihood strategies for coping with land loss among households in Vietnam's sub-urban areas

Asian Social Science, 9(15), 33-46, 2013.
Tran Quang Tuyen

Scopus;

Proquest; Ebsco, ABDC

5

Farmland and peri-urban livelihoods in Hanoi, Vietnam: Evidence from household survey data in Hanoi's peri-urban areas.

Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 7(7), 580-590, 2013.

Tran Quang Tuyen, Steven Lim

Ebso
6

Đất đai, việc làm phi nông nghiệp và mức sống hộ gia đình: Bằng chứng mới từ dữ liệu khảo sát vùng ven đô Hà Nội

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, 202(4), 36-43, 2014.

Trần Quang Tuyến

7

Nâng cao mức sống dân cư trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Thành tựu và những thách thức đặt ra

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, 30(1), 30-38, 2014.

Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến,

8

Nonfarm employment and household income: A case study of Hanoi's peri-urban areas

Journal of Science and Development,
Hanoi University of Agriculture. 11(2), 260-268, 2013
Tran Quang Tuyen , Steven Lim

9

The effects of industrialization on economic and employment structure changes in Vietnam during economic transition

VNU Journal of Science, Economics and Business. 27(2),82-93, 2011

Tran Quang Tuyen, Doan Thanh Tinh

10

Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lenin về kinh tế nông dân và ý nghĩa đối với Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân

11

Vận dụng học thuyết kinh tế Mác-Lenin trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

PGS.TS Phạm Văn Dũng


12

Lý thuyết của J.M. Keynes về việc làm và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

PGS.TS Phan Huy Đường


13

Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của Keynes và vài suy nghĩ về tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

PGS.TS Phan Huy Đường


14

Tác động toàn cầu hóa đến vai trò kinh tế của nhà nước và hàm ý đối với các quốc gia đang phát triển

Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

Th.S Lê Vân Anh


15

Tìm hiểu xu hướng phát triển của các học thuyết kinh tế và những vấn đề rút ra cho Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

Th.S Phạm Văn Chiến


16

Học thuyết Keynes và vấn đề chống suy giảm kinh tế ở Việt Nam hiện nay

Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

TS. Đinh Văn Thông


17

Phát triển kinh tế hiện nay với vấn đề thực hiện công bằng xã hội

Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

TS. Nguyễn Hữu Sở


18

Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện - một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

TS. Nguyễn Ngọc Thanh


19

Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường từ một số học thuyết kinh tế cận hiện đại và vận dụng vào Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


20

Chủ nghĩa tự do mới, bối cảnh và khung khổ cho một vài điều chỉnh mới

Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

TS. Trần Đức Hiệp


21

Vấn đề lãi suất trong một số học thuyết kinh tế và sự vận dụng trong nền kinh tế Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo Quốc Gia "Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam"

TS. Vũ Thị Dậu


22

Giải pháp nâng cao hiệu quả xã hội hóa dạy nghề ở Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế

PGS.TS Phan Huy Đường


23

Chống chủ nghĩa bảo hộ: Lời nói của các ông lớn

Tạp chí cộng sản (con số và sự kiện)

PGS.TS Phan Huy Đường


24

Phát triển cộng đồng - Phương pháp quan trọng của công tác xã hội trong xoá đói giảm nghèo

Tạp chí Lao động xã hội

PGS.TS Phan Huy Đường


25

Nhập siêu ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Những vấn đề kinh tế chính trị thế giới

PGS.TS Phan Huy Đường


26

Biện pháp giải quyết mối quan hệ giữa phát triển KTTT và giữ vững định hướng XHCN

Tạp chí Khoa học, chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 2/2010

PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân

27

Ba bài học cảnh báo từ "sự kiện Vinashin" (2010)

Tạp chí Hội nhập và phát triển, số tháng 7/2010

TS. Vũ Thị Dậu


28

Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới xuất khẩu một số mặt hàng nông sản của Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững

Số 3 - tháng 9/2010

TS. Đinh Văn Thông


29

10 năm phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội (2000-2010)- Thành tựu và một số vấn đề đặt ra cho công tác quản lý

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: "Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình", số tháng 10/2010 tại Hà Nội

PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân

30

Cải thiện môi trường kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế: Kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra.

Tạp chí Những vấn đề kinh tế chính trị thế giới, số tháng 10/2010

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


31

Quản lý nhà nước đối với lao động di cư trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa ở thủ đô Hà Nội

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: "Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình", số tháng 10/2010 tại Hà Nội

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


32

Vai trò nhà nước trong phát triển kinh tế Thủ đô theo hướng bền vững.

Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 26 (2010) 154-163.

PGS.TS Phạm Văn Dũng


33

Vai trò nhà nước trong phát triển kinh tế Thủ đô theo hướng bền vững.

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: "Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình", tháng 10/2010 tại Hà Nội

PGS.TS Phạm Văn Dũng


34

Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình: "Di dân ngoại tỉnh vào thành phố Hà Nội: Vấn đề đặt ra và giải pháp

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: "Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình", tháng 10/2010 tại Hà Nội

TS. Đinh Văn Thông


35

Giảm nghèo bền vững và trợ giúp các đối tượng yếu thế ở Hà Nội: Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện.

Kỷ yếu hội thảo "Phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình", tháng 10/2010 tại Hà Nội

PGS.TS Phan Huy Đường


36

Phân phối thu nhập ở Việt Nam: Một số thách thức nhìn từ mục tiêu phát triển con người

Tạp chí nghiên cứu Châu phi và Trung đông, số 12 (64), tháng 12/2010.

TS. Trần Đức Hiệp


37

Nhìn lại các giải pháp ứng phó của Chính phủ Việt Nam trước ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu,

Tạp chí Nghiên cứu châu Phi và Trung Đông

PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân

38

Hoàn thiện môi trường kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO

Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, , số tháng 3/2011

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


39

Các thành phần kinh tế: nhận thức lý luận và thực tiễn Việt Nam.

Tạp chí khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 27 (2011)

PGS.TS Phạm Văn Dũng


40

Cách tiếp cận kinh tế tri thức của Trung Quốc và Ấn Độ - Một vài hàm ý đối với Việt Nam

Tạp chí nghiên cứu Châu phi và Trung đông, số 04 (68), tháng 04/2011

TS. Trần Đức Hiệp


41

Lao động nước ngoài ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí lao động và xã hội, số 402, số tháng 3/2011

PGS.TS Phan Huy Đường


42

Một số vấn đề đặt ra trong thực hiện các quy định pháp luật về lao động nước ngoài ở Việt Nam và hướng hoàn thiện.

Tạp chí lao động và xã hội, số 403, tháng 3/2011

PGS.TS Phan Huy Đường


43

Xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam - Thực trạng và giải pháp.

Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 497, tháng 5/2011

PGS.TS Phan Huy Đường


44

Giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về lao động nước ngoài tại Việt Nam.

Tạp chí lao động và xã hội, số 407, tháng 5/2011

PGS.TS Phan Huy Đường


45

Một số ý kiến về phát triển dịch vụ logistics trong nền kinh tế Việt Nam

Tạp chí Quản lý kinh tế, số 39, tháng 4/2011

PGS.TS Phan Huy Đường


46

Nguồn nhân lực cho kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Đồng Nai

Tạp chí Kinh tế và dự báo

TS. Nguyễn Hữu Sở


47

Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị toàn cầu của hàng nông sản Việt Nam

Tạp chí Kinh tế & chính trị thế giới, tháng 6/1011

PGS.TS Phan Huy Đường


48

Ngân hàng với cuộc chiến chống lạm phát ở Trung Quốc. Tạp chí Châu Á TBD số tháng 12/2011

Tạp chí Châu Á TBD số tháng 12/2011

TS. Vũ Thị Dậu


49

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Thực trạng và triển vọng.

Tạp chí Hội nhập phát triển, số tháng 12/2011

TS. Vũ Thị Dậu


50

Phát triển làng nghề đá mỹ nghệ ở xã Ninh Vân - Những vấn đề đặt ra cần giải quyết

Tạp chí Giáo dục Lý luận, số 7/2011

TS. Đinh Văn Thông


51

Phát triển kinh tế du lịch theo hướng bền vững.

Tạp chí Nghiên cứu phát triển bền vững, số 3, tháng 9/2011

TS. Đinh Văn Thông


52

Quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam

Tạp chí Khoa học Chính trị, số 6. 2011

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


53

Nâng cao hiệu quả viện trợ phát triển chính thức của Hàn Quốc cho Việt Nam

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 11(187), 2011

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


54

Việt Nam - Những cú sốc kinh tế năm 2001 và cảnh báo năm 2012

Tạp chí Hội nhập phát triển, số tháng 12/2011

TS. Vũ Thị Dậu


55

Sử dụng dịch vụ y tế của người nghèo ở HN

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, số 4/2011

PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân

56

Hoàn thiện môi trường thể chế kinh tế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO

Kinh tế đối ngoại, số 50, tháng 1/2012

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


57

Những khó khăn trong quản lý lao động nước ngoài ở Việt Nam hiện nay và giải pháp khắc phục. Tạp chí lao động XH, số 425, tháng 2/2012

Tạp chí lao động XH, số 425, tháng 2/2012

PGS.TS. Phan Huy Đường


58

Kinh tế Mexico sau khủng hoảng tài chính toàn cầu

Tạp chí Châu Mỹ ngày nay. Số 3, tháng 3/2012.

PGS.TS. Phan Huy Đường


59

Những thách thức với các nhà nước phúc lợi châu Âu trong thế kỷ XXI

Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, số tháng 3/2012

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


60

Thu hút, sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi khác ở Việt Nam

Tạp chí Quản lý nhà nước, số tháng 4/2012

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


61

Tái cơ cấu hệ thống ngân hàng: Kinh nghiệm Hàn Quốc và một số hàm ý cho Việt Nam

Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 134 - tháng 4/2012

TS. Trần Đức Hiệp


62

Một số kinh nghiệm về quản lý lao động nước ngoài tại Singapore và bài học cho Việt Nam.

Tạp chí lao động xã hội, Số 430, tháng 5/2012

PGS.TS. Phan Huy Đường


63

Xuất khẩu nông sản chủ lực sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Thương mại, số 14 - 2012

PGS.TS. Phạm Văn Dũng


64

The performance of Vietnamese banking system under financial liberalization: measurement using DEA, Revew of Applied Economic (RAE), Newzealand (Bộ phậnTạp chí của Trường đã gửi đi vào tháng 5/2012)

Revew of Applied Economic (RAE), Newzealand

PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân

65

Xuất khẩu gạo sau 5 năm Việt Nam gia nhập WTO: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Châu Á - Thái Bình Dương, số tháng 6/2012

PGS.TS. Phạm Văn Dũng


66

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng cà phê giai đoạn 2012-2015

Tạp chí Thương mại, số 16 - 2012

PGS.TS. Phạm Văn Dũng


67

Một số định hướng chính sách nhằm giảm thiểu độ sâu nghèo đói ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 366 - tháng 06/2012

TS. Trần Đức Hiệp


68

The Internationalization of Higher Education in Vietnam: Policies and Practice

Vietnam's Socio-Economic Development/Số 70, tháng 6/2012

TS. Nguyễn Thùy Anh


69

Internationalization of Higher Education in Vietnam: New Policies needed for new Context

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế: International Conference on Internationalization of Higher Education: North-South Perspectives, International School, Vietnam National University, Hanoi, July 2012

TS. Nguyễn Thùy Anh


70

Xuất khấu điều của Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO: Thực trạng và giải pháp

Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân

71

Nông - lâm kết hợp, giải pháp phát triển kinh tế bền vững ở các tỉnh trung du, miền núi

Tạp chí giáo dục lý luận, tr.105, số 7+8/2012

TS. Đinh Văn Thông


72

Nhìn nhận công cuộc cải cách kinh tế ở Trung Quốc dưới góc độ những quan điểm kinh tế

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, tr.8, số 8/2012

TS. Đinh Văn Thông


73

Thu hút và sử dụng vốn ưu đãi khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình

Tạp chí Kinh tế và Phát triển,trang 3-8, tháng8/2012

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


74

Environmentally sustainable development in the Northern focal economic region of Vietnam

Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Sản xuất bền vững và quản trị môi trường", số tháng 10/2012

PGS.TS. Phan Huy Đường


75

Giải pháp tăng cường quản lý vốn vay ưu đãi ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 10(198), 2012

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


76

Vai trò của nhà nước đối với việc thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, tại Hà Nội, từ 26-28/11/2012

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


77

Kinh tế hộ gia đình nông thôn Việt Nam dưới góc nhìn phát triển bền vững

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, tại Hà Nội, từ 26-28/11/2012

PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân

78

Giải pháp phát triển công nghiệp bền vững kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV, tại Hà Nội, từ 26-28/11/2012

PGS.TS. Phan Huy Đường


79

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực dựa vào phát triển giáo dục: Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á

Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

TS. Trần Đức Hiệp


80

Một số kinh nghiệm thu hút nhân tài trên thị trường lao động Singapore và khả năng áp dụng đối với Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số tháng 1/2013

PGS.TS Phan Huy Đường


81

Hoàn thiện quản lý nhà nước về lao động nước ngoài ở VN

Tạp chí Quản lý Kinh tế, số 52, tháng 2/2013

PGS.TS Phan Huy Đường


82

Vai trò của nhà nước đối với việc thúc đẩy xu hướng tiêu dùng bền vững ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Kinh tế và Phát triển, số tháng 5/2013

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


83

Những bất cập trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay và một số giải pháp

Tạp chí Lao động xã hội, số tháng 5/2013

PGS.TS Phan Huy Đường


84

Giáo dục đại học Việt Nam tiếp cận cơ chế thị trường

Tạp chí kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương, Tháng 6/2013

PGS.TS Phạm Văn Dũng


85

Vai trò nhà nước trong thực hiện định hướng XHCN nền kinh tế thị trường Việt Nam

Hội thảo Quốc gia do Hội đồng LLTW tổ chức tháng 6/2013.

PGS.TS. Phạm Văn Dũng


86

Đổi mới về nhận thức về nền kinh tế xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng cộng sản Việt nam 1/4 thế kỷ nhìn lại

Hội thảo quốc gia do Hội đồng LLTW tổ chức, số tháng 6/2013

Th.S Phạm Văn Chiến


87

Học thuyết kinh tế của David Ricardo và Hàm ý chính sách cho Việt Nam

HTQG Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chinh sách cho Việt Nam, số tháng 7/2013

TS. Đinh Văn Thông


88

Hướng tới nền kinh tế tri thức: thực trạng và giải pháp cho Việt Nam (Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam)

Hội thảo quốc gia "Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam" ĐHKT-ĐHQGHN, số tháng 7/2013

TS. Nguyễn Thị Bích Như


89

Lý thuyết nhà nước phúc lợi và gợi ý xây dựng hệ thống phúc lợi xã hội ở Việt Nam hiện nay

Hội thảo quốc gia "Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam" ĐHKT-ĐHQGHN, số tháng 7/2013

TS. Phạm Thị Hồng Điệp


90

Định hướng XHCN với phát triển rút ngắn và phát triển bền vững

Hội thảo quốc gia "Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam" ĐHKT-ĐHQGHN, số tháng 7/2013

PGS.TS. Phạm Văn Dũng


91

Lý thuyết phát triển con người và những ràng buộc đặt ra đối với các qúa trình tăng trưởng kinh tế

Hội thảo quốc gia "Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam" ĐHKT-ĐHQGHN, số tháng 7/2013

TS. Trần Đức Hiệp


92

Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra cho phát triển bền vững

Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số tháng 7/2013

PGS.TS. Phan Huy Đường


93

Văn hóa dùng người của Hồ Chí Minh

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, ISSN: 0866-8655, số 349, tr 12-15, số tháng 7/2013.

TS. Lê Thị Hồng Điệp

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

94

Phân tích diễn biến thị trường vốn

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (07/2013) 406

Đinh Xuân Cường, Nguyễn Trúc Lê


95

Ứng dụng giải pháp Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) nhằm cơ cấu lại hoạt động quản lý của các tổ chức tại Việt Nam

Hội thảo quốc gia "Các lý thuyết kinh tế, quản lý hiện đại và hàm ý chính sách cho Việt Nam" ĐHKT-ĐHQGHN, số tháng 7/2013

Nguyễn Trúc Lê


96

Lý thuyết lợi thế so sánh của David Ricardo và Ricardo mới - Một số gợi ý cho Việt Nam

Tạp chí Giáo dục lý luận/tr 33/ tháng 8/2013

TS. Đinh Văn Thông


97

Về một số vấn đề trong hội nhập hợp tác quốc tế với việc bảo vệ môi trường ở nước ta

Tạp chí Nghiên cứu địa lý nhân. Số tháng 9/2013

TS. Đinh Văn Thông


98

Công cuộc cải cách kinh tế ở Trung Quốc dưới góc độ những quan điểm kinh tế - bài học kinh nghiệm và gợi mở cho Việt Nam

HTKH Trung Quốc 35 năm cải cách mở cửa - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, số tháng 9/2013

TS. Đinh Văn Thông


99

Kinh nghiệm phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô của một số quốc gia trong khu vực và hàm ý cho Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, số tháng 9/2013

TS. Trần Đức Hiệp


100

Đề xuất đổi mới nội dung. Xây dựng chương trình cho môn GDCD sau 2015

BC Hội thảo Quốc gia về giáo dục đạo đức công dân trong GDPT Việt Nam, tr.175. Địa điểm: Bộ Giáo dục và đào tạoThời gian: Tháng 9/2013

Th.S Nguyễn Thị Thu Hoài


101

Phân tích việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng yếu kém thuộc diện bị kiểm soát đặc biệt tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (09/2013) 409

Nguyễn Trúc Lê, Đinh Xuân Cường


102

Phân tích diễn biến thị trường tiền tệ và vốn trong tháng 8/2013

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (09/2013) 410

Đinh Xuân Cường, Nguyễn Trúc Lê


103

Women and leadership in Vietnamese academic institutes

Women's Empowrement Conference 2013 (Hội nghị quốc tế, KS Daewoo, Hanoi, 10/2013

TS. Nguyễn Thị Bích Như


104

Đánh giá hiệu quả kinh tế vĩ mô của các nước ASEAN và triển vọng AEC

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Tham gia vào cộng đồng Kinh tế ASEAN: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”, 11/10/2013, Sofitel Plaza, Hà Nội

TS. Nguyễn Thùy Anh

TS. Ngô Đăng Thành

105

Phân tích diễn biến thị trường tiền tệ và vốn trong tháng 9/2013

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (10/2013) 412

Nguyễn Trúc Lê, Đinh Xuân Cường


106

Nhận định về các chuyển động chính sách vĩ mô từ NHNN

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, (10/2013) Số cuối tháng

Đinh Xuân Cường, Nguyễn Trúc Lê


107

Phát triển kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh. Số 3/2013

PGS.TS Mai Thị Thanh Xuân

108

Chính sách kinh tế vĩ mô các nước ASEAN quá khứ-hiện tại

Hội thảo quốc tế do Trường Đại học kinh tế tổ chức tháng 11/2013 tại khách sạn Sofitel "Chính sách kinh tế vĩ mô các nước ASEAN quá khứ hiện tại"

TS. Nguyễn Xuân Dũng


109

Thực trạng các chính sách an sinh xã hội cho người nghèo hiện nay và những vấn đề đặt ra. Tạp chí lao động xã hội

Tạp chí lao động xã hội. Tháng 11/2013

PGS.TS Phan Huy Đường


110

Giải pháp kinh doanh khoáng sản theo hướng phát triển bền vững

Hội thảo quốc tế "Quản lý kinh tế trong hoạt động khoáng sản" của Trường ĐH Mỏ Địa chất, tháng 11/2013

PGS.TS Phan Huy Đường


111

Sự cần thiết phải điều chỉnh nội dung, chương trình giáo dục pháp luật trong nhà trường phổ thông

BC Hội thảo Quốc gia về giáo dục pháp luật trong nhà trường phổ thông Việt Nam. Bộ Tư pháp. Tháng 11/2013

Th.S Nguyễn Thị Thu Hoài


III. Định hướng nghiên cứu chính trong vòng 5 năm tới

- Xây dựng thể chế kinh tế thị trường Việt Nam

- Phát triển kinh tế tri thức trong điều kiện Việt Nam

- Các xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới

IV. Dự kiến sản phầm nghiên cứu trong vòng 5 năm tới

- Sẽ công bố ít nhất 5 bài báo quốc tế trong danh mục ISI/Scopus hoặc các cơ sở dữ liệu quốc tế uy tín khác

- Sẽ công bố từ 1-2 cuốn sách chuyên khảo

- Sẽ công bố từ 10-20 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước


Trường ĐHKT - ĐHQGHN

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn