Thông báo
Loading...
Đăng ký sản phẩm KH&CN trọng điểm giai đoạn 2017-2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội

STT

Tên sản phẩm KH&CN trọng điểm

Giá trị và tác động KH-CN và KT-XH

Các chỉ tiêu/chỉ số cơ bản của sản phẩm

Giải pháp thực hiện của đơn vị

Đề xuất hỗ trợ của ĐHQGHN

 

I

Năm 2017

 

 

 

 

 

Bài báo quốc tế ISI (SSCI)

-                   - Sản phẩm học thuật có chất lượng cao, đặc thù, khác biệt, tạo uy tín quốc tế trong nghiên cứu khoa học kinh tế và kinh doanh của UEB, VNU

-                   - Nội dung nghiên cứu theo chiến lược nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế và Đại học Quốc gia Hà Nội;

-                   - Tạo dựng thương hiệu cho Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và Trường Đại học Kinh tế nói riêng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội liên ngành, khoa học kinh tế.

-                   - Tạo nên cơ sở để thu hút nguồn lực cho nghiên cứu trên cả phương diện nhân lực, tài chính, hợp tác trong nước và quốc tế.

-                   -02 bài báo quốc tế ISI (SSCI).

-                   - Cam kết từ sản phẩm đầu ra của đề tài nhóm A và đề tài Nafosted mà các thành viên của khoa là chủ trì hoặc tham gia.

-                   -Khuyến khích các thành viên trong khoa tham gia nghiên cứu, là tác giả đầu, tác giả liên hệ, tác giả phụ của các nghiên cứu với thành viên ngoài VNU, và quốc tế

VNU tiếp tục hỗ trợ cho nghiên cứu cam kết công bố ISI (SSCI) với các đề tài nhóm A (500 triệu).

 

VNU cần có các chính sách thưởng và hỗ trợ đặc biệt cho các công bố SSCI có thứ hạng cao (Q1, Q2)

II

Năm 2018

 

 

 

 

 

Bài báo quốc tế ISI (SSCI)

-                   - Sản phẩm học thuật có chất lượng cao, đặc thù, khác biệt, tạo uy tín quốc tế trong nghiên cứu khoa học kinh tế và kinh doanh của UEB, VNU

-                   - Nội dung nghiên cứu theo chiến lược nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế và Đại học Quốc gia Hà Nội;

-                   - Tạo dựng thương hiệu cho Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và Trường Đại học Kinh tế nói riêng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội liên ngành, khoa học kinh tế.

-                   - Tạo nên cơ sở để thu hút nguồn lực cho nghiên cứu trên cả phương diện nhân lực, tài chính, hợp tác trong nước và quốc tế.

-                   --02 bài báo quốc tế ISI (SSCI).

-                   - Cam kết từ sản phẩm đầu ra của đề tài nhóm A và đề tài Nafosted mà các thành viên của khoa là chủ trì hoặc tham gia.

-                   -Khuyến khích các thành viên trong khoa tham gia nghiên cứu, là tác giả đầu, tác giả liên hệ, tác giả phụ của các nghiên cứu với thành viên ngoài VNU, và quốc tế

VNU tiếp tục hỗ trợ cho nghiên cứu cam kết công bố ISI (SSCI) với các đề tài nhóm A (500 triệu).

 

VNU cần có các chính sách thưởng và hỗ trợ đặc biệt cho các công bố SSCI có thứ hạng cao (Q1, Q2)

II

Năm 2019

 

 

 

 

 

Bài báo quốc tế ISI (SSCI)

-                   - Sản phẩm học thuật có chất lượng cao, đặc thù, khác biệt, tạo uy tín quốc tế trong nghiên cứu khoa học kinh tế và kinh doanh của UEB, VNU

-                   - Nội dung nghiên cứu theo chiến lược nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế và Đại học Quốc gia Hà Nội;

-                   - Tạo dựng thương hiệu cho Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và Trường Đại học Kinh tế nói riêng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội liên ngành, khoa học kinh tế.

-                   - Tạo nên cơ sở để thu hút nguồn lực cho nghiên cứu trên cả phương diện nhân lực, tài chính, hợp tác trong nước và quốc tế.

-                   --02 bài báo quốc tế ISI (SSCI).

-                   - Cam kết từ sản phẩm đầu ra của đề tài nhóm A và đề tài Nafosted mà các thành viên của khoa là chủ trì hoặc tham gia.

-                   -Khuyến khích các thành viên trong khoa tham gia nghiên cứu, là tác giả đầu, tác giả liên hệ, tác giả phụ của các nghiên cứu với thành viên ngoài VNU, và quốc tế

VNU tiếp tục hỗ trợ cho nghiên cứu cam kết công bố ISI (SSCI) với các đề tài nhóm A (500 triệu).

 

VNU cần có các chính sách thưởng và hỗ trợ đặc biệt cho các công bố SSCI có thứ hạng cao (Q1, Q2)

II

Năm 2020

 

 

 

 

 

Bài báo quốc tế ISI (SSCI)

-                   - Sản phẩm học thuật có chất lượng cao, đặc thù, khác biệt, tạo uy tín quốc tế trong nghiên cứu khoa học kinh tế và kinh doanh của UEB, VNU

-                   - Nội dung nghiên cứu theo chiến lược nghiên cứu của Trường Đại học Kinh tế và Đại học Quốc gia Hà Nội;

-                   - Tạo dựng thương hiệu cho Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và Trường Đại học Kinh tế nói riêng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội liên ngành, khoa học kinh tế.

-                   - Tạo nên cơ sở để thu hút nguồn lực cho nghiên cứu trên cả phương diện nhân lực, tài chính, hợp tác trong nước và quốc tế.

-                   -02 bài báo quốc tế ISI (SSCI).

-                   - Cam kết từ sản phẩm đầu ra của đề tài nhóm A và đề tài Nafosted mà các thành viên của khoa là chủ trì hoặc tham gia.

-                   -Khuyến khích các thành viên trong khoa tham gia nghiên cứu, là tác giả đầu, tác giả liên hệ, tác giả phụ của các nghiên cứu với thành viên ngoài VNU, và quốc tế

VNU tiếp tục hỗ trợ cho nghiên cứu cam kết công bố ISI (SSCI) với các đề tài nhóm A (500 triệu).

 

VNU cần có các chính sách thưởng và hỗ trợ đặc biệt cho các công bố SSCI có thứ hạng cao (Q1, Q2)

Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn