Thông báo
Loading...
Danh sách các đề tài nghiên cứu đang thực hiện

Danh sách các đề tài nghiên cứu đang thực hiện của cán bộ, giảng viên Khoa KTCT -Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

STT

Tên đề tài

Mã số

Chủ nhiệm đề tài


ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC ĐANG THỰC HIỆN1

Nghiên cứu đánh giá an ninh nguồn nước phục vụ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước: Áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Đồng Nai


PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

5

Chất lượng quản trị công cấp tỉnh và phúc lợi hộ gia đình Việt Nam: phân tích kinh tế lượng vi mô với dữ liệu mảng


TS. Trần Quang Tuyến

11

Tác động của động lực làm việc đến kết quả công việc của giảng viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội


TS. Đỗ Anh Đức

15

Những vấn đề cơ bản và cấp bách về đất đai ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi


PGS.TS. Trần Đức Hiệp

Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn