Thông báo
Loading...
Quản trị công cấp tỉnh và mức sống hộ gia đình ở Việt Nam: phân tích kinh tế lượng vi mô với dữ liệu mảng

Đây là đề tài nghiên cứu khoa học được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (Nafosted) do TS Trần Quang Tuyến làm chủ nhiệm, mã số 502.99-2015.10, thời gian thực hiện là 24 tháng (2017-2019). Các thành viên khác của đề tài là TS Vũ Văn Hưởng-thư ký khoa học ( Học Viện Tài Chính); PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn; PGS.TS Trần Đức Hiệp và PGS. TS Phạm Thị Hồng Điệp.

1. Giới thiệu chung về đề tài:

Đã có nhiều nghiên cứu về đóng góp của các nhân tố trong việc nâng cao mức sống của hộ gia đình ở Việt Nam. Các nghiên cứu này thường xem xét đặc điểm hộ gia đình và đặc điểm của cộng đồng ( hạ tầng, điều kiện tự nhiên, địa lý…) trong việc nâng cao mức sống dân cư. Tuy nhiên, ngoài các đặc điểm cộng đồng nói trên thì chất lượng quản trị công của chính quyền địa phương cũng có thể có tác động đáng kể tới chất lượng cuộc sống. Ở Việt Nam, nâng cao chất lượng quản trị công được coi điều kiện tiên quyết để giảm nghèo và nâng cao mức sống dân cư. Mặc dù vậy, chưa có nghiên cứu nào đánh giá tác động của chất lượng quản trị công tới mức sống của các hộ gia đình ở Việt Nam. Trên cơ sở có được các bằng chứng thực nghiệm đầu tiên về tác động của chất lượng quản trị công cấp tỉnh tới một số khía cạnh quan trọng của mức sống hộ gia đình, đề tài sẽ đưa ra những khuyến nghị chính sách hữu ích góp phần nâng cao mức sống dân cư ở Việt Nam, thông qua việc cải cách và nâng cao chất lượng quản trị công cấp tỉnh.

2. Mục tiêu:

Mục tiêu nghiên cứu chung của đề tài là xem xét các tác động của quản trị công cấp tỉnh tới một số chỉ số quan trọng của mức sống hộ gia đình. Các mục tiêu nghiên cụ thể như sau:

  • Đề tài sẽ xây dựng khung phân tích để xem xét các kênh và cơ chế tác động của quản trị công cấp tỉnh tới một số khía cạnh quan trọng của mức sống hộ gia đình.
  • Đề tài đánh giá tác động của chất lượng thể chế tới tiếp cận của hộ gia đình tới một số dịch vụ công cơ bản như giáo dục, y tế và hành chính. Đặc biệt, chúng tôi cũng xem xét tác động của quản trị công cấp tỉnh đối với mức sống dân cư của các nhóm khác nhau. Nghiên cứu này giúp chúng tôi có được những nhận định khách quan và khoa học về kết quả của chiến lược tăng trưởng bào trùm ( hài hòa) ở Việt Nam ( inclusive growth).

3. Nội dung KH&CN chủ yếu cần giải quyết:

· Đề tài này nhằm nâng cao sự hiểu biết về vai trò của quản trị công cấp tỉnh trong việc nâng cao mức sống dân cư. Do đó, các nội dung nghiên cứu chính của đề tài bao gồm:

  • Đánh giá tổng quan tài liệu nghiên cứu về mối quan hệ giữa quản trị công và mức sống dân cư ở các nước và Việt Nam.
  • Đánh giá tác động của thể chế cấp tỉnh đối mức sống hộ gia đình Việt Nam
  • Đánh giá tác động của thể chế tới việc tiếp cận một số dịch vụ công của hộ gia đình và tác động này cũng được xem xét trong nội bộ và giữa các nhóm hộ gia đình.
  • Dựa vào các bằng chứng thực nghiệm từ nghiên cứu định tính và định lượng, nghiên cứu sẽ đề xuất một sô hàm ý chính sách về những lĩnh vực cần ưu tiên trong cải cách quản trị công nhằm góp phần nâng cao mức sống của các hộ gia đình ở Việt Nam.

4. Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu:

Đề tài sẽ sử dụng kết hợp giữa phân tích thống kê mô tả và phương pháp kinh tế lượng với dữ liệu mảng, phương pháp biến công cụ, phương pháp hồi quy GMM, phân tích điểm xu hướng,.. để đánh giá tác động của chất lượng quản trị công cấp tỉnh tới các khía cạnh khác nhau của mức sống dân cư.

5. Sản phẩm khoa học của đề tài

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là 02 bài báo được đăng tải trên một chí trong danh mục ISI ( SSCI)01 bài trên tạp chí trong danh mục Scopus. Ngoài ra sẽ đăng tải hai bài báo ở tạp chí chuyên ngành ở trong nước.

Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn