Thông báo
Loading...
Danh mục các bài báo năm 2015 của Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị

TT

Tên bài báo

Tác giả

Tên tạp chí

Năm xuất bản

1

Phát triển công nghiệp nông thôn ở một số nước Châu Á và một số hàm ý chính sách cho Việt Nam

Nguyễn Hồng Sơn, Trần Quang Tuyến

Kinh tế và Phát triển, Số tháng 11, 2015, 1-8

11/2015

2

Nâng cao năng lực hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Trần Đức Vui

Tạp chí Kinh tế và dự báo, Tháng 12/2015

12/2015

3

Quan hệ đối tác công - tư trong cung ứng dịch vụ công: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam

Phạm Thị Hồng Điệp

Quản lý Kinh tế, Số 73, tháng 12, 2015

12/2015

4

Phát huy tinh thần đại thắng mùa xuân năm 1975 trong xây dựng và phát triển đất nước. Tạp chí Lao động xã hội, số 501, tr.6, tháng 4/2015

Phan Huy Đường

Tạp chí Lao động xã hội, Số 73, tháng 12, 2015

12/2015

5

Emperical study of export aversion of Polish SMEs

Nguyen Truc Le

International Journal of Management Research and Business Strategy, No 2 (April 2015)

04/2015

6

Tran Quang Tuyen, Nguyen Hong Son, Vu Van Huong and Nguyen Quoc Viet, (2015) “A note on poverty among ethnic minorities in the North-West region, Vietnam”, Post-Communist Economies, 27 (3), 268-281. (ISI)

Trần Quang Tuyến

Post-Communist Economies, 27 (3), 268-281. (ISI)

05/2015

7

Doan Thanh Tinh and Tran Quang Tuyen, ( 2015), “Credit participation and constraints of the poor in peri-urban areas, Vietnam: A micro-econometric analysis of a household survey”,Argumenta Oeconomica, 34 (1), 175-200 (ISI)

Trần Quang Tuyến

Argumenta Oeconomica, 34 (1), 175-200 (ISI)

05/2015

8

What Determines Export Participation of Private Domestic Manufacturing SMEs in Vietnam. Asian Social Science  Vol 11 No 15; 5/2015, tr. 70 - 75

Trần Đức Hiệp

Asian Social Science  Vol 11 No 15; 5/2015, tr. 70 – 75

05/2015

9

Socio-economic determinants of household income among ethnic minorities in the North-West mountains, Vietnam.

Tran Quang Tuyen

Croatian Economic Survey, 2015, July, Vol 17, Iss 1, pp. 139-159

07/2015

10

Nonfarm employment and household income among ethic minorities in Vietnam

Tran Quang Tuyen

Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 2015, October, Vol 28, Iss 1, pp. 703-716

10/2015

11

Emperical study of export aversion of Polish SMEs

Nguyen Truc Le

International Journal of Management Research and Business Strategy, No 2 (April 2015)

04/2015

 

 

 

Khoa KTCT - ĐHKT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn