Thông báo
Loading...
Thông báo thu học phí theo tín chỉ HK II năm học 2019-2020 hệ CLC


Căn cứ vào phản hồi của sinh viên, phòng KHTC kính gửi Phòng Đào tạo và các Khoa/Viện Công văn số 847 về Thông báo thu học phí theo tín chỉ và học phí học vượt khung CTĐT học kỳ II năm học 2019-2020 của bậc Đại học hệ Đại học chính quy đáp ứng TT 23/2014/BGDDT (file đính kèm)

Các Khoa và Phòng CT&CTSV, tổ 24/7 triển khai thông báo tới các sinh viên và nhắc các sinh viên nộp học phí đúng thời gian quy định.

Lưu ý: Sinh viên còn nợ tiền học phí theo niên chế học kỳ II năm học 2019-2020 nộp cùng đợt thu tín chỉ

Khoa Kinh tế

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn