Thông báo
Loading...
THƯ MỜI THAM DỰ HỘI THẢO

Với mục đích nhận diện Cách mạng công nghiệp lần thứ tư dưới góc độ Kinh tế Chính trị, những điều kiện cần thiết để tiếp cận và thực hiện cuộc cách mạng này; những cơ hội, thách thức và định hướng lớn nhằm thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam, Khoa Kinh tế Chính trị tổ chức Hội thảo, chủ đề "Cách mạng công nghiệp - Tiếp cận dưới góc độ Kinh tế Chính trị''

Hội thảo được tổ chức với mục đích giúp các giảng viên, nghiên cứu sinh có thêm thông tin và diễn đàn trao đổi về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong bối cảnh mới của đất nước và thế giới, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy học phần Kinh tế Chính trị Mác - Lênin, các học phần khác có liên quan và nghiên cứu về Kinh tế Chính trị.

Thời gian: ngày 24/09/2020 từ 8h00 - 11h30

Địa điểm: Phòng 801, nhà E4, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội

Thư mời và chương trình cụ thể: được đính kèm file

Rất mong sự tham dự đầy đủ của thầy cô, các nghiên cứu sinh và các quý vị đại biểu quan tâm đến nội dung hội thảo.

 

KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ

 
 

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn