Thông báo
Loading...
Xét sinh viên đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2019

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: /ĐHKT-CTSV

V/v xét tặng danh hiệu “Gương mặt

trẻ tiêu biểu” năm 2019.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Kính gửi: - Các Khoa trực thuộc;

- Viện Quản trị kinh doanh.

Thực hiện nội dung công văn số 3305/ĐHQGHN-CTHSSV ngày 22/10/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc xét tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018, Ban Giám hiệu đề nghị các Khoa tiến hành bình xét sinh viên đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2019 theo nội dung sau:

1. Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở tặng cho sinh viên, học viên, NCS, tuổi không quá 35, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, tích cực đóng góp cho công tác xã hội, công tác lớp, công tác đoàn, công tác hội, có uy tín và ảnh hưởng cao trong tập thể, được tập thể suy tôn và đạt một trong những yêu cầu sau:

*Lĩnh vực học tập và rèn luyện: Sinh viên, Học viên, NCS có kết quả học tập giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt tốt, đồng thời đạt một trong các thành tích sau:

- Đạt giải trong các kỳ thi Olimpic khu vực, Olympic quốc gia.

- Đạt giải Nhất cấp quốc gia hoặc cấp bộ, ngành trung ương, ĐHQGHN, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về nghiên cứu khoa học, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.

- Có các công bố quốc tế tiêu biểu, sinh viên là tác giả duy nhất hoặc tác giả chính.

- Có ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp đạt giải chính thức trong các cuộc thi khởi nghiệp cấp bộ, ngành.

- Phát triển thành công dự án khởi nghiệp, dự án được nhà đầu tư chấp nhận đầu tư.

* Lĩnh vực hoạt động xã hội, cộng đồng: Sinh viên, Học viên, NCS có kết quả học tập giỏi trở lên, kết quả rèn luyện đạt tốt, tích cực tham gia hoạt động xã hội, cộng đồng với vai trò lãnh đạo hoặc vị trí chủ chốt, các hoạt động tạo hiệu ứng lớn, góp phần giải quyết những vấn đề cụ thể, quan trọng trong cộng đồng, xã hội, được cấp có thẩm quyền ghi nhận góp phần làm lan tỏa mạnh thương hiệu ĐHQGHN.

* Chỉ tiêu: 5% tổng số sinh viên, HV, NCS của Khoa/Viện.

2. Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp ĐHQGHN tặng cho những cá nhân xuất sắc nhất trong số những cá nhân đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở. Mỗi lính vực 01 sinh viên/học viên/NCS.

3. Hồ sơ đề nghị xét tặng gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở và cấp ĐHQGHN gửi về Phòng CT&CTSV (theo mẫu đính kèm) muộn nhất vào ngày 04/11/2019.

Đề nghị các Khoa/Viện quan tâm và thực hiện đúng thời gian quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hiệu trưởng (để b/c);

- PHT Nguyễn Mạnh Tuân (để b/c);

- Lưu: VT, CTSV.C6.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CT&CTSV

TS. Bùi Hồng Cường

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

DANH HIỆU GƯƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU CẤP CƠ SỞ

(kèm theo Công văn số… …….../DDHKT-CTSV ngày… tháng 10 năm 2019)

STT

Họ và tên

Lớp, khoa

Điểm TB chung học tập 2018-2019

Điểm rèn luyện

Thành tích xuất sắc tiêu biểu.

1


2

……………….

…………….

……………..

……………

……………………

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG

DANH HIỆU GƯƠNG MẶT TRẺ TIÊU BIỂU CẤP ĐHQGHN

  1. Đối tượng là học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập:

STT

Họ và tên

Lớp, khoa

Điểm TB chung học tập

Điểm rèn luyện

Lĩn vực xuất sắc tiêu biểu

1


2

……………….

…………….

……………..

……………

……………………

  1. Đối tượng là sinh viên đạt giải Quốc gia, Quốc tế:

STT

Họ và tên

Lớp, khoa

Điểm TB chung học tập

Điểm rèn luyện

Lĩn vực xuất sắc tiêu biểu

1


2

……………….

…………….

……………..

……………

……………………

(*) Lưu ý: - Kiểu chữ: Times New Roman

- Cỡ chữ: 14

- Danh sách xếp theo thứ tự ưu tiên.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG BẰNG KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHQGHN

Họ và tên:

Năm sinh:

Lớp/ Đơn vị:

Tóm tắt thành tích

1. Về tư tưởng, đạo đức:

2. Về học tập:

3. Về NCKH:

4. Về hoạt động lớp, Đoàn, Hội,……:

5. Thành tích đạt được trong năm học 2013-2014:

Xác nhận của đơn vị Người báo cáo

ueb

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn