Thông báo
Loading...
THỜI KHÓA BIỂU BẬC ĐẠI HỌC HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020


Học kỳ dự kiến bắt đầu từ 06/01 - 05/06/2020 (nghỉ Tết Nguyên đán từ 18/01 - 02/02/2020, nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 02/04, nghỉ lễ 30/4 và 01/05), trong đó:
1. SV các khóa QH-2016-E học các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp từ 06/01 - 20/03/2020 (7,5 tuần);
2. SV các khóa QH-2017-E, QH-2018-E học từ 06/01 - 15/05/2020;
3. SV khóa QH-2019-E nghỉ học chuyên môn để tham gia học GD QPAN từ 03/02 - 01/03/2020, bắt đầu đi học lại từ 02/03 - 05/06/2020.


STT Học phần Số TC Khoá Ngành Buổi Thứ Tiết Giảng đường Sĩ số tối đa Sĩ số tối thiểu Họ và tên giảng viên Ghi chú Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc (*)
1 Kinh tế chính trị học 3 QH-2017-E
QH-2018-E
QH-2019-E
Kinh tế - Luật Sáng 6 4-6 202CSS 60 15 PGS.TS Phạm Văn Dũng
06/01 - 15/05/2020
2 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin 2 QH-2019-E Kế toán CLC TT 23
QTKD CLC TT 23
TCNH CLC TT 23
Kinh tế CLC TT 23
Sáng 3 1-2 HTM 203 35 20 TS. Nguyễn Thị Hương Lan Lớp HP mở cho sv đã đạt CĐRNN 06/01 - 17/01/2020, nghỉ học chuyên môn để tham gia học GD QPAN từ 03/02 - 01/03/2020, bắt đầu đi học lại từ 02/03 - 06/06/2020
3 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin 2 QH-2019-E KTQT CLC TT 23 Sáng 3 3-4 HTM 302 41 36 TS. Nguyễn Thị Hương Lan Lớp HP mở cho sv đã đạt CĐRNN 06/01 - 17/01/2020, nghỉ học chuyên môn để tham gia học GD QPAN từ 03/02 - 01/03/2020, bắt đầu đi học lại từ 02/03 - 06/06/2020
4 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin 2 QH-2019-E KTPT 1 Sáng 4 1-2 702VU 85 79 TS. Hoàng Thị Hương
06/01 - 17/01/2020, nghỉ học chuyên môn để tham gia học GD QPAN từ 03/02 - 01/03/2020, bắt đầu đi học lại từ 02/03 - 06/06/2020
5 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin 2 QH-2019-E KTPT 3 Chiều 5 10-11 702VU 85 80 TS. Nguyễn Thị Thu Hoài
06/01 - 17/01/2020, nghỉ học chuyên môn để tham gia học GD QPAN từ 03/02 - 01/03/2020, bắt đầu đi học lại từ 02/03 - 06/06/2020
6 Kinh tế Chính trị Mác – Lênin 2 QH-2019-E KTPT 2 Sáng 6 4-5 705VU 85 79 Th.S Hoàng Ngọc Quang
06/01 - 17/01/2020, nghỉ học chuyên môn để tham gia học GD QPAN từ 03/02 - 01/03/2020, bắt đầu đi học lại từ 02/03 - 06/06/2020
7 Kinh tế chính trị quốc tế 3 QH-2017-E Kinh tế Sáng 3 4-6 703VU 100 50 Th.S Hoàng Ngọc Quang
06/01 - 15/05/2020
8 Kinh tế học về chi phí giao dịch 3 QH-2017-E Kinh tế Sáng 2 1-3 704VU 100 50 PGS.TS Trần Đức Hiệp
06/01 - 15/05/2020
9 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 QH-2018-E KTQT CLC TT 23 1 Sáng 2 1-3 803VU 50 37 Th.S Phạm Ngọc Hương Quỳnh
06/01 - 15/05/2020
10 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 QH-2018-E KTQT CLC TT 23 6 Sáng 2 4-6 806VU 50 36 TS. Lê Thị Hồng Điệp
06/01 - 15/05/2020
11 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 QH-2018-E KTQT CLC TT 23 4 Chiều 4 10-12 808VU 50 38 PGS.TS Trần Đức Hiệp
06/01 - 15/05/2020
12 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 QH-2018-E KTQT CLC TT 23 2 Sáng 5 4-6 802VU 50 38 Th.S Phạm Ngọc Hương Quỳnh
06/01 - 15/05/2020
13 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 QH-2018-E KTQT CLC TT 23 5 Sáng 6 1-3 805VU 50 37 TS. Lê Thị Hồng Điệp
06/01 - 15/05/2020
14 Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 QH-2018-E KTQT CLC TT 23 3 Chiều 6 7-9 806VU 50 36 TS. Lê Thị Hồng Điệp
06/01 - 15/05/2020
15 Lịch sử kinh tế 3 QH-2018-E Kinh tế 2 Chiều 3 7-9 704VU 100 50 PGS.TS Đinh Văn Thông
06/01 - 15/05/2020
16 Lịch sử kinh tế 3 QH-2018-E Kinh tế 1 Chiều 4 10-12 704VU 100 50 PGS.TS Đinh Văn Thông
06/01 - 15/05/2020
17 Mô hình kinh tế thị trường ở Việt Nam 3 QH-2017-E Kinh tế Sáng 4 1-3 704VU 100 50 PGS.TS Phạm Văn Dũng
06/01 - 15/05/2020
18 Mô hình nhà nước phúc lợi 3 QH-2017-E Kinh tế Sáng 5 1-3 704VU 100 50 PGS.TS Phạm Thị Hồng Điệp
06/01 - 15/05/2020
19 Nông nghiệp, nông dân và nông thôn 3 QH-2017-E Kinh tế Sáng 5 4-6 704VU 100 50 TS. Nguyễn Thị Lan Hương
06/01 - 15/05/2020
20 Toàn cầu hóa và phát triển kinh tế 3 QH-2016-E Kinh tế Chiều 4,6 10-12 101CSS 80 20 TS. Nguyễn Thị Thu Hoài HP thay thế khóa luận tốt nghiệp 06/01 - 20/03/2020
Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn