Thông báo
Loading...
Chương trình học bổng Công ty CP A&A Hàng hóa

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: /ĐHKT-CTSV

V/v Chương trình học bổng

Công ty CP A&A Hàng hóa .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

Kính gửi: - Các Khoa trực thuộc;

- Viện Quản trị kinh doanh.

Căn cứ nội dung công văn số 619/CV-ANA ngày 21/05/2019 của Công ty cổ phần A&A Hàng hóa về việc tài trợ học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2018 – 2019, nhà Trường đề nghị Khoa/Viện xét chọn sinh viên đạt tiêu chuẩn sau:

1. Đối tượng và tiêu chí xét:

- Sinh viên năm thứ 1.

- Có kết quả học tập đạt loại khá trở lên.

- Điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.

- Thuộc diện hộ nghèo theo quy định (xác nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo của chính quyền địa phương) hoặc có hoàn cảnh khó khăn (có giấy xác nhận).

2. Hồ sơ xét duyệt học bổng:

- Bảng điểm học kỳ 1 năm học 2018-2019 của sinh viên, có xác nhận của trường;

- Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Bản photo các chứng nhận về: Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội cộng đồng .....(nếu có);

3. Trị giá mỗi suất học bổng: Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng mỗi năm (tùy theo hồ sơ được Công ty thẩm định): Học bổng sẽ được chuyển hàng năm cho sinh viên và kéo dài 4 năm học nếu sinh viên duy trì học tập đạt loại khá trở lên và không bị kỹ luật.

4. Chỉ tiêu học bổng: Mỗi Khoa/Viện 01 sinh viên

Tất cả các giấy tờ trên yêu cầu sinh viên xếp theo thứ tự, đựng trong túi hồ sơ riêng có kích thước 25cm x 34 cm, mặt ngoài túi hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, Trường, Điện thoại, Email, Danh mục các loại giấy tờ có). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Khoa KT&KDQT gửi danh sách và hồ sơ về Phòng CT&CTSV muộn nhất 10h00 ngày 17/6/2019.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám Hiệu (để b/c);

- Lưu: VT, CTSV.C3.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CT&CTSV

TS. Bùi Hồng Cường


KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn