Thông báo
Loading...
Thông báo triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

Khoa Kinh tế Chính trị

----------------------------

Số: /KTCT - NCKHSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: Triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 – 2017

Kính gửi: - Ban cán sự, Ban chấp hành chi đoàn các lớp

Để thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 – 2017, Ban chủ nhiệm Khoa thông báo kế hoạch thực hiện và chế độ chính sách đối với sinh viên tham gia NCKH như sau:

1. Kế hoạch thực hiện:

Mỗi lớp thành lập một ban chỉ đạo triển khai công tác NCKH sinh viên của lớp. Thành phần của Ban gồm có đại diện ban cán sự lớp và BCH chi đoàn. Các lớp nộp danh sách ban chỉ đạo (BCĐ) về khoa trước ngày 20/11/2016.

- 20/11 – 25/11/2016: Sinh viên nộp đăng ký đề tài NCKH cho BCĐ lớp. BCĐ các lớp tập hợp danh sách sinh viên đăng ký đề tài NCKH (theo mẫu) nộp về văn phòng khoa. Sinh viên nộp đơn xin chuyển điểm NCKH thay cho điểm môn học tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên sâu hoặc điểm niên luận (đơn nộp trước ngày 30/11/2016).

Lưu ý: Sinh viên chỉ được chuyển điểm NCKH thay cho điểm môn học tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên sâu hoặc điểm niên luận nếu hướng nghiên cứu của đề tài có liên quan đến nội dung môn học.

- 25/11 – 30/11/2016: Khoa công bố danh sách giáo viên hướng dẫn các đề tài NCKH của sinh viên. Sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn để thống nhất kế hoạch làm việc

- 01/12 – 15/12/2016: Hoàn thành đề cương chi tiết.

- 16/12/2016 – 31/01/2016: Sinh viên thực hiện đề tài

- 10/02 – 15/02/2017: Sinh viên báo cáo tiến độ thực hiện với giáo viên hướng dẫn và ban chỉ đạo các lớp. Ban chỉ đạo các lớp tập hợp lại các thông tin về tiến độ thực hiện NCKH của lớp và nộp về văn phòng Khoa (theo mẫu)

- 15/02 – 20/3/2017: Sinh viên hoàn thành bài viết NCKH và nộp 02 bản công trình nghiên cứu và 02 bản tóm tắt cho giáo viên hướng dẫn để giáo viên hướng dẫn gửi về Khoa.

- 20/03 – 01/4/2017: Tổ chức hội nghị khoa học sinh viên. Những sinh viên đạt giải thưởng, có công trình được lựa chọn dự thi giải thưởng sinh viên NCKH cấp trường phải gửi 03 bản toàn văn công trình, 03 bản tóm tắt và 01 đĩa mềm (ghi toàn bộ công trình và tóm tắt) về văn phòng Khoa. Thời hạn nộp trước ngày 20/4/2015.

Các công trình NCKH đạt giải sẽ được cộng điểm thưởng vào điểm trung bình chung học tập của học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy để làm căn cứ xét học bổng như sau:

Giải cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội hoặc cấp Bộ:

Giải nhất: 0,2 điểm

Giải nhì: 0,15 điểm

Giải ba: 0,1 điểm

Giải khuyến khích: 0,07

Giải cấp Trường:

Giải nhất: 0,1 điểm

Giải nhì: 0,07 điểm

Giải ba: 0,05 điểm

Mỗi công trình NCKH sinh viên có sản phẩm được xác nhận hoàn thành được hỗ trợ 300.000 đồng. Sinh viên đạt giải cấp khoa, cấp trường, cấp ĐHQG và cấp Bộ sẽ được thưởng theo quy định của nhà trường.

Khoa sẽ căn cứ vào ý thức và thành tích NCKH của sinh viên để ưu tiên xét các loại học bổng tài trợ, học bổng khuyến khích học tập trong năm học.

2. Một số quy định về việc thực hiện NCKH sinh viên năm học 2016 – 2017:

2.1 Điều kiện đăng ký đề tài NCKH sinh viên:

Là sinh viên có điểm TBCMR năm học 2015 – 2016 > 2,3 (Nếu sinh viên không đủ điều kiện, sinh viên phải làm đơn, có đề cương chi tiết và gửi về Khoa. Ban chủ nhiệm khoa sẽ xem xét, giải quyết). Khoa khuyến khích đề tài thực hiện theo nhóm nghiên cứu, mỗi nhóm không quá 3 sinh viên, trong đó mỗi thành viên của nhóm phải thực hiện một nhánh của đề tài

Sinh viên được phép đăng ký giáo viên hướng dẫn. Khoa sẽ phân công giáo viên hướng dẫn trên cơ sở đăng ký của sinh viên và nếu vấn đề sinh viên lựa chọn để nghiên cứu phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của giáo viên và được giáo viên chấp thuận hướng dẫn.

2.2 Yêu cầu tiến độ thực hiện:

- Sinh viên đã đăng ký thực hiện đề tài NCKH và đã được phân công giáo viên hướng dẫn, nếu tự ý bỏ không thực hiện đề tài, không có lý do chính đáng sẽ bị đánh giá vào điểm rèn luyện.

- Sinh viên sẽ bị xóa tên khỏi danh sách thực hiện đề tài NCKH nếu trong vòng 1 tháng, sinh viên không hoàn thành đề cương chi tiết

- Các công trình NCKH sinh viên sẽ được công nhận:

+ Có báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH theo quy định của Khoa

+ Nộp bài đúng thời hạn

+ Trình bày nội dung bài viết theo đúng mẫu quy định của Khoa

Công tác NCKH sinh viên là một hoạt động quan trọng trong chương trình đào tạo của Khoa, đề nghị ban cán sự các lớp phối hợp với các cán bộ Đoàn Khoa tích cực triển khai công tác này.

                 KT.CHỦ NHIỆM KHOA

           PHÓ CHỦ NHIỆM KHOA

                TS. Trần Quang Tuyến

Khoa KTCT-ĐHKT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn