Thông báo
Loading...
Lịch giảng dạy cao học học kỳ II năm học 2015 - 2016

Thời gian học: Thứ 7, Chủ nhật: Sáng từ 7h55 đến 11h40 (tiết 2-5); Chiều từ 13h55 đến 17h40 (tiết 7-10); Tối từ 18h00 đến 21h30

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016
KHÓA QH-2015-E (KHÓA 24 - TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1) - HỆ CAO HỌC
TT Môn học Số TC Số buổi Lịch học  Buổi học Phòng học
1. Lớp QH-2015-E QLKT1            
1 Nghèo đói, bất bình đẳng và chính
phủ ở các nước kém phát triển
3 12 27/02/2016 - 02/04/2016 Thứ 7 ( Sáng chiều) 801 V.Úc
2 Quản lý khoa học và công nghệ 3 12 28/02/2016 - 03/04/2016 Chủ nhật ( sáng chiều) 801 V.Úc
3 Thiết kế nghiên cứu luận văn 2 8 09/04/2016 - 14/05/2016 Thứ 7 ( Sáng chiều) 801 V.Úc
4 Phân tích các vấn đề tiền tệ ngân hàng 2 8 10/04/2016 - 15/05/2016 Chủ nhật ( sáng chiều) 801 V.Úc
5 Phụ nữ trong quản lý tổ chức công 3 12 21/5/2016-25/6/2016 Thứ 7 ( Sáng chiều) 801 V.Úc
6 Quản trị chiến lược trong các tổ chức công 3 12 22/5/2016-26/6/2016 Chủ nhật ( sáng chiều) 801 V.Úc
7 Chính sách và các vấn đề tài chính quốc tế 2 8 2/7/2016-10/7/2016 Thứ 7, CN ( Sáng chiều) 801 V.Úc
8 Tiếng Anh cơ bản 4 15 1/4/2016- 27/5/2016 Tối thứ 6 và tối thứ 2  801 V.Úc
Tổng 22 87      
2. Lớp QH-2015-E QLKT 2          
1 Quản trị chiến lược các tổ chức công  3 12 27/02/2016 - 02/04/2016 Thứ 7 ( Sáng chiều) 806 V.Úc
2 Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao 3 12 28/02/2016 - 03/04/2016 Chủ nhật ( sáng chiều) 806 V.Úc
3 Phân tích chính sách kinh tế - xã hội  3 12 09/04/2016 - 28/05/2016 Thứ 7 ( Sáng chiều) 806 V.Úc
4 Các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô  3 12 10/04/2016 - 29/05/2016 Chủ nhật ( sáng chiều) 806 V.Úc
5 Nghèo đói, bất bình đẳng và chính phủ ở các nước kém phát triển 3 12 04/06/2016 - 09/07/2016 Thứ 7 ( Sáng chiều) 806 V.Úc
6 Những vấn đề về chính sách thị trường lao động 3 12 05/06/2016 - 10/07/2016 Chủ nhật ( sáng chiều) 806 V.Úc
7 Tiếng Anh cơ bản 4 15 01/4/2016- 27/5/2016 Tối thứ 6 và tối thứ 2 704 V.Úc
Tổng 22 87      
3. Lớp QH-2015-E QLKT3        
1 Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao 3 12 27/02/2016 - 02/04/2016 Thứ 7 ( Sáng chiều) 101 CSS  
2 Quản trị chiến lược các tổ chức công  3 12 28/02/2016 - 03/04/2016 Chủ nhật ( sáng chiều) 101 CSS  
3 Quản lý khoa học công nghệ   3 12 09/04/2016 - 28/05/2016 Thứ 7 ( Sáng chiều) 101 CSS  
4 Nhà nước, thị trường và quản trị quốc tế 3 12 10/04/2016 - 29/05/2016 Chủ nhật ( sáng chiều) 101 CSS  
5 Quản lý an ninh kinh tế  3 12 04/06/2016 - 09/07/2016 Thứ 7 ( Sáng chiều) 101 CSS  
6 Nghèo đói, bất bình đẳng và chính phủ ở các nước kém phát triển 3 12 05/06/2016 - 10/07/2016 Chủ nhật ( sáng chiều) 101 CSS  
7 Tiếng Anh cơ bản 4 15 01/4/2016- 27/5/2016 Tối thứ 6 và tối thứ 2 704 V.Úc
Tổng 22 87      
4. Lớp QH-2015-E QLKT 4          
1 Phân tích chính sách kinh tế - xã hội 3 12
16/01/2016 - 24/01/2016
và 27,28/02/2016
Thứ 7 (Sáng, Chiều)
Chủ Nhật (Sáng,Chiều)
ĐHHT
2 Nhà nước, thị trường và quản trị quốc tế 3 12 05/03/2016 - 20/03/2016 Thứ 7 (Sáng, Chiều)
Chủ Nhật (Sáng,Chiều)
ĐHHT
3 Những vấn đề về chính sách thị trường lao động 3 12 26/03/2016 - 10/04/2016 Thứ 7 (Sáng, Chiều)
Chủ Nhật (Sáng,Chiều)
ĐHHT
4 Quản lý công và lãnh đạo 3 12 7/5/2016 –22/05/2016 Thứ 7 (Sáng, Chiều)
Chủ Nhật (Sáng,Chiều)
ĐHHT
5 Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao 3 12 28/5/2016- 12/6/2016  Thứ 7 (Sáng, Chiều)
Chủ Nhật (Sáng,Chiều)
ĐHHT
6 Các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô 3 12 18/06/2016 -03/07/2016 Thứ 7 (Sáng, Chiều)
Chủ Nhật (Sáng,Chiều)
ĐHHT
7 Tiếng Anh cơ bản 4 15 Đợt 1: 09/7/2016-17/7/2016
Đợt 2: 06/08/2016-14/08/2016
Thứ 7 (Sáng, Chiều)
Chủ Nhật (Sáng,Chiều)
GĐ CSS
8 Thiết kế nghiên cứu luận văn 2 8 23/07/2016 - 31/07/2016 Thứ 7 (Sáng, Chiều)
Chủ Nhật (Sáng,Chiều)
GĐ CSS
9 Triết học 4 15 20/8/2016-11/09/2016 Thứ 7 (Sáng, Chiều)
Chủ Nhật (Sáng,Chiều)
GĐ CSS
Tổng 22 110      
6. Lớp QH-2015-E KTCT            
1 Kinh tế chính trị Việt Nam  3 12 27/2 - 02/4/2016 Thứ 7 ( Sáng, chiều) 808 V.Úc
2 Tăng trưởng kinh tế và phát triển con người 2 8 28/2-20/3/2016 CN ( Sáng, chiều) 808 V.Úc
3 Lịch sử kinh tế Việt Nam 2 8 26/3/2016 - 03/4/2016
 
Thứ 7, Chủ nhật ( Sáng chiều) 808 V.Úc
4 Nhà nước, thị trường và quản trị quốc tế 3 12 10/4/2016 - 29/5/2016 Chủ nhật ( Sáng chiều) 101 CSS  
5 Kinh tế chính trị Mác xít 3 12 21/5/2016-25/6/2016 Thứ 7 ( Sáng chiều) 808 V.Úc
6 Lịch sử học thuyết kinh tế nâng cao 3 12 21/5/2016-25/6/2016 Chủ nhật ( sáng chiều) 808 V.Úc
7 Tiếng Anh cơ bản 4 15 01/4/2016- 27/5/2016 Tối thứ 6 và tối thứ 2  808 V.Úc
Tổng 20 79      

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015-2016
KHÓA QH-2014-E (KHÓA 23) - HỆ CAO HỌC

TT Môn học Số TC Số buổi Ngày học Buổi học Phòng học
1. Lớp QH-2014-E QLKT 1           
1 Chính sách xã hội: các vấn đề và những sự lựa chọn 2 8 27/2 - 19/3/2016 Thứ 7 ( Sáng, chiều) 705 V.Úc
2 Những vấn đề về chính sách thị trường lao động 2 8 28/2-20/3/2016 CN ( Sáng, chiều) 705 V.Úc
3 Quản lý an ninh kinh tế  2 8 26/3 - 23/4/2016 Thứ 7 ( Sáng, Chiều) 705 V.Úc
4 Phụ nữ trong quản lý  tổ chức công  2 8 27/3 - 24/4/2016 CN ( Sáng, chiều) 705 V.Úc
Tổng 8 32      
2. Lớp QH-2014-E QLKT 2           
1 Quản lý công và lãnh đạo  3 12 27/2 -2/4/2016 Thứ 7 ( Sáng, chiều) 706 V.Úc
2 Chính sách và các vấn đề tài chính quốc tế 2 8 9/4-14/5/2016 Thứ 7 ( Sáng, chiều) 707 V.Úc
3 Chính sách xã hội: các vấn đề và những sự lựa chọn  2 8 10/4 - 15/5/2016 CN ( Sáng, chiều) 707 V.Úc
Tổng 7 28      
3. Lớp QH-2014-E QLKT 3          
1 Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao 3 12 28/2 -3/4/2016  CN ( Sáng, chiều) 707 V.Úc
2 Quản lý an ninh kinh tế 2 8 9/4-14/5/2016 Thứ 7 ( Sáng, chiều) 706 V.Úc
3  Những vấn đề chính sách thị trường lao động  2 8 10/4 - 15/5/2016 CN ( Sáng, chiều) 706 V.Úc
Tổng 7 28      
4. Lớp QH-2014-E KTCT          
1 Kinh tế chính trị Việt Nam  3 12 27/2 - 02/4/2016 Thứ 7 ( Sáng, chiều) 808 V.Úc
2 Tăng trưởng kinh tế và phát triển con người 2 8 28/2-20/3/2016 CN ( Sáng, chiều) 808 V.Úc
Tổng  5 20      
Khoa KTCT

Các tin khác
free stats KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ
Trường ˦ại học Kinh tế - ˦ại học Quốc gia Hà Nội
Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel/Fax: (84-24) 37950341 - Website: ktct.ueb.edu.vn